I. Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Fundacja Po pierwsze edukacja, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego przed notariuszem Magdaleną Dąbrowską, notariusz w Warszawie, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie, przy Al. Niepodległości numer 245 lokal 103.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy w sprawach finansów.

§ 2

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 3

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§ 6

Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

II. Cele i zasady działania fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

 • wspieranie rozwoju społeczeństwa otwartego i obywatelskiego;
 • wspieranie wymiany międzykulturowej i dialogu międzypokoleniowego;
 • inicjowanie, popieranie oraz aktywizacja wszelkich form krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy służącej międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności;
 • wspieranie gospodarki wolnorynkowej;
 • wspieranie rozwoju gospodarczego w Polsce i na świecie;
 • wspieranie rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce i na świecie;
 • prowadzenie badań naukowych zjawisk gospodarczych oraz zjawisk społecznych zachodzących w Polsce i na świecie;
 • wspieranie integracji europejskiej;
 • budowanie świadomości ekonomicznej w społeczeństwie;
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości;
 • inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w profilaktyce społecznej, edukacji i biznesie;
 • inicjowanie oraz wspieranie organizacyjne i finansowe wszelkich form edukacji służącej rozwojowi intelektualnemu, emocjonalnemu i zawodowemu na każdym etapie życia człowieka;
 • propagowanie działalności wydawniczej w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz integracji europejskiej;
 • Promowanie twórczości dzieci i młodzieży
 • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia
 • promocja i wspieranie idei wolontariatu oraz działalności humanitarnej i charytatywnej.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży;
 • organizowanie i sponsorowanie realizacji filmów, publikacji, konkursów, koncertów i przedstawień teatralnych, wystaw, spotkań autorskich, odczytów etc.;
 • działalność edukacyjną, w tym działania oświatowe propagujące wiedzę na temat procesów gospodarczych;
 • organizowanie zajęć aktywizujących i terapeutycznych dla różnych grup wiekowych;
 • fundowanie stypendiów naukowych w dziedzinach związanych z profilem działalności Fundacji;
 • udzielanie dotacji i darowizn na cele edukacyjne i naukowe;
 • udzielanie pożyczek na cele edukacyjne i naukowe;
 • organizowanie seminariów, szkoleń i konferencji oraz innego rodzaju wydarzeń w obszarze określonym przez cele Fundacji – niezarobkowa działalność;
 • współdziałanie z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi i innymi podmiotami w Polsce i na świecie – dla realizacji celów Fundacji;
 • współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowymi i badawczymi oraz podobnymi placówkami;
 • sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii – niezarobkowa działalność;
 • działalność wydawniczą – niezarobkowa działalność;
 • działalność publicystyczną – niezarobkowa działalność.